Ders Tanımları

1.Yıl

OZH101-Medenî Hukuk-8
Bu ders, Medeni Hukuk başlangıç hükümlerini, Kişiler Hukukunu, Aile Hukukunu kapsamaktadır. Medeni Kanunun başlangıç hükümleri kısmında, M.K. nun 1-7. maddeleri arasında düzenlenen hukukun uygulanması, dürüstlük kuralı, iyi niyet, takdir yetkisi, ispat yükü, resmi sicil ve senetler ile ilgili düzenlemeler anlatılmaktadır. Kişiler Hukuku kısmında, kişi-kişilik kavramları, gerçek kişilerde kişiliğin başlangıcı; sona ermesi, kişinin ehliyetleri, ad-ikametgâh, hısımlık kavramları, kişiliğin korunması, tüzel kişiler anlatılmaktadır. Aile Hukuku kısmında ise, nişanlanma, evlenme, evlenmenin genel hükümleri, mal rejimleri, evlenmenin sona ermesi, soy bağı, velayet ve vesayet gibi konular ele alınmaktadır.

KMH102-Hukuk Başlangıcı-4
Hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkları, hukukta yorum metotları, hukukî muhakeme, hukuk normunun niteliği, normların zaman ve mekân bakımından uygulanmaları, pozitif hukuk-tabiî hukuk ayrımı, hukukun bölümleri (kamu hukuku-özel hukuk ayrımı), muhtelif hukuk anlayışlarını temsil eden akımlar bu dersin konularını oluşturmaktadırlar.

KMH103-Anayasa Hukuku (Temel İlkeler)-8 
Anayasa Hukukunun İç Kamu Hukukundaki konumu; Anayasa Hukukunun İdare Hukuku, Genel Kamu Hukuku ile ilişkileri; Anayasa Hukukunun Yöntemi; Anayasa Hukukunun kaynakları; Anayasacılık Akımı ve Anayasalar; Anayasa çeşitleri; Anayasaların yapılış ve kabul ediliş yöntemleri Anayasanın Üstünlüğü İlkesi; Anayasa Üstünlüğünün Güvencesi: Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Siyasi ve Hukuki Denetimi; Devlet, Devletin Kurucu Öğeleri; Devlet Şekilleri: Birimsel (üniteler) Devlet, Federal Devlet; Devlet İşlevleri: yasama ve yasama işlemi; yürütme ve yürütme işlemi; Siyasi Temsil; Seçme, Seçilme Hakları; Seçim Sistemleri; Kuvvetler Ayrılığı ve Siyasi Rejimler: Meclis Hükümeti Rejimi;  Parlamenter Rejim; Başkanlık ve Yarı-başkanlık rejimleri; siyasi partiler 2). Türk Anayasa Hukuku ve Siyasi Yaşam1.

OZH104-Roma Hukuku-4 
Roma devletinin, özel olarak siyasal tarihi, Roma Hukuku kaynakları, Corpus Iuris Civilis, Roma Hukukunun modern kanunlaştırmalara temel oluşturan, Ortaçağdan sonraki gelişmesi, genel kavramlar, Kişinin Hukuku Eşya Hukuku kavramları, Roma Usul Hukuku ve Borçlar Hukuku, modern hukukları etkiler;

EKO100-İktisata Giriş-4
Mikro iktisat teorisi ana başlığı altında ve birinci dönem boyunca fiyat teorisi, bölüşüm ve dış ticaret, uluslararası iktisat konuları işlendikten sonra ikinci dönemde makro iktisat ana başlığı altında istihdam, millî gelir, millî hâsıla ve para-kredi konuları ele alınmaktadır. Politik iktisat Ek Üretim Tarzlarının oluşumu, özel mülkiyetin ortaya çıkması, Devlet mekanizmasının oluşması sermayenin dönüşümü ve dolaşımı ve dönüşümü Ek. Krizler.

BIL121-Bilişim Teknolojileri (G1)-4
Bilgisayar donanımı ve yazılımı. Makine dili esasları ve tam-sayı, gerçek sayı ve karakter veri çeşitleri. Algoritmalar ve akış diyagramları. Program yapısı. Program geliştirme metotları. PCnin bölümleri, ana-kart, bellek, grafik kartı, ses kartı, sabit disk, flopi disket ve ağ kartı.

TUR121-Türkçe I: Yazılı Anlatım-2
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

ING121- İngilizce (I-II)-3
Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.

AIT121-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - 2
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

2.Yıl

OZH201-Borçlar Hukuku (Genel. Hükümler)-8
Borç kavramı ve borçların kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme bu dersin başlıca konularıdır. Sözleşmelerin oluşumu, yapısı, temsil, haksız fiil, alacağın temliki ve borçların devri bu konularla birlikte incelenir. Ayrıca, sorumluluk kavramı, kusursuz sorumluluk ve çeşitleri, borçtan doğan hukukî sonuçlar ve borcun ifası konuları da bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

KMH202-İdare Hukuku-8
İdare kavramı, idarenin eylemleri ve idarî sözleşmeler, kamu hizmeti, idarenin sorumluluğu dersin başlıca konularıdır. Ayrıca idarenin oluşumunu etkileyen başlıca ilkeler ve sistemler incelenir. Merkezî idare ile yerel idare kavramları anlatılır.

KMH203-Genel Kamu Hukuku-6
Bu dersin birinci kısmında Eski Yunan’dan Orta Çağ sonuna kadar ortaya çıkan devlet doktrinleri, felsefî ve sosyal temelleriyle birlikte ele alınmaktadır. İkinci kısımda ise modern devlet düşüncesinin oluşum süreci, Macchiavelli’ den Jean-Jacques Rousseau’ya kadar ele alındıktan sonra, çağdaş dünyada devlet düzenleri içinde kamu hürriyetleri ve demokratikleşme süreçleri incelenmektedir.

KMH204- Ceza Hukuku (G.H)- 8
Ceza hukukunun tanımı ve türleri; ceza normu, kanunluk ilkesi ve bu ilkenin dayandığı alt ilkeler, ceza kanununun yer ve kişi yönünden sınırları, kavramını ve suçun maddi ve manevi unsurları, suçun ortaya akış biçimleri (nitelikli suç, teşebbüs, tehlikelilik hali ), suçun hukuki sonuçları ( ceza, güvenlik tedbirleri), cezalandırılabilirliğin ortadan kalkması, bu dersin başlıca konularıdır.

KMH205-Hukuk Tarihi-4
Orta Asya’daki kadim Türk hukuk tarihi, İslâm hukuku (kaynakları, klâsik hukuk okulları, klâsik İslâm hukukunun ilkeleri), Osmanlı hukuk sistemi, Osmanlı hukukunda reform süreci, Kıta Avrupası kanunlarının iktibası ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze hukuk reformunun gelişimi bu dersin başlıca konularıdır.

KMH206-Uluslararası Hukuk-6
Uluslararası hukuk, devletler, uluslararası örgütler, devlet niteliği kazanamamış topluluklar ve belirli ölçüde özel kişiler arasındaki ilişkileri hukuk dalıdır. Dersin başlıca konuları, antlaşmalar, yapılageliş kuralları, hukuk genel ilkeleri, hukuksal işlemler, devlet, devletin unsurları ve uluslararası yetkileri, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütler, özel hukuk kişileri, uluslararası hukukun mekânsal kuralları çerçevesinde uluslararası deniz, hava ve uzay ve çevre hukuku, diplomasi ve konsolosluk ilişkileri tanıma, halefiyet, uluslararası sorumluluk, devletler hukuku uyuşmazlıklarının giderilmesi ve silahlı çatışmalar hukukudur.

MEK207-Kamu Maliyesi-4
Dersin temel amacı, üçüncü sınıfta okutulacak olan vergi hukuku dersi için altyapı oluşturmaktır. Genel vergi teorisi, kamu gelirleri, bütçe, hazine borçları bu dersin başlıca konularıdır.

ING122- İngilizce III-IV-3
Öğrencilerin akademik yazım becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir, öğrencilerin konu alanlarıyla ilgili temel literatürü takip edebilmeleri için gerekli olan alt yapıyı oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

3.Yıl

OZH301-Borçlar Hukuku(Ö.H)-8
Genel olarak sözleşme tipleri, satım, kira, hizmet, istisna gibi özel sözleşme türleri ile karma ve birleşik sözleşmeler ile kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler incelenir.

KMH302-İdari Yargı-6
Bu derste esas olarak hukukun üstünlüğü kavramı çerçevesinde idarenin yargısal denetimi ile ilgili konular dünya üzerindeki belli başlı idarî yargı sistemleriyle birlikte mukayeseli olarak ele alınır. Türkiye’de idarî yargının ve idare mahkemelerinin gelişimi anlatıldıktan sonra idarî yargıdaki dava çeşitleri incelenir ve idarî yargılama usulü irdelenir.

KMH303-Ceza Hukuku(Ö.H)-6
Bu ders kapsamında çeşitli suç tipleri ayrıntılı olarak incelenir.

OZH304-Medeni Usul Hukuku-6
Medeni Usul Hukukuna genel bir girişten sonra, mahkemeler teşkilâtı, görev ve yetki konuları, dava, tahkikat, deliller, yargılama usulleri, davadaki özel durumlar, kanun yolları, kesin hüküm ve tahkim konuları bu ders kapsamında ayrıntılı olarak incelenir.

OZH305-Ticaret Hukuku (Giriş,Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku)-8
Dersin başlıca konuları şöyle sıralanır: Tacir kavramı (yasadaki tanımı, hakları ve ödevleri), ticarî işletme kavramı, ticaret sicilleri, ticarî davalar, ticarî defterler, markalar, ticaret unvanı, bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları, haksız rekabet; şirketlere ilişkin genel bilgiler, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket limited şirket ve kooperatif.

KMH306-Hukuk Felsefesi-3
Tarihsel gelişimi içerisinde Hukuk Felsefesi; hukukun içermesi gereken değerleri vb. konuları araştıran ve genel felsefe ile iç içe bir bilim dalı görünümüyle karşımıza çıkmaktadır. Çağımızda ise hukuk felsefesi arşitektonik (mimari) bir bilim konumundadır. Çünkü hukuk felsefesi; toplumun politik, ekonomik, sosyokültürel... durumu gibi faktörler uzantısında hukuk düzeninin ana planını çizmekte ve yasa koyucuya sunmaktadır. Bu plan aracılığıyla, özgürlük ve eşitlik başta olmak üzere tüm çağdaş değerler anayasa’ ya oradan da tüm yasalara geçirilmektedir. Eski S.S.C.B Anayasasının “üretim araçlarının mülkiyetinin topluma ait olduğunu” belirleyen birinci maddesi gibi bu yaklaşımın tam tersini öngören anayasalar da, hukuk düzeni- hukuk felsefesi ilişkisini ya da hukukun temelindeki felsefenin belirleyiciliğini en açık biçimiyle somutlaştırmaktadırlar.

OZH307-Eşya Hukuku-8
Medenî hukukun kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetinden doğan ilişkileri düzenleyen bölümünü oluşturan bu derste başta mülkiyet olmak üzere aynî haklar, zilyetlik, tapu sicili, menkul ve gayrimenkul mülkiyeti incelenir

KMH310-Hukuk Sosyolojisi-3

Hukuk Sosyolojisi öncelikle, Hukukun; insanlar arası ilişkilerin doğrudan bir ürünü olarak nasıl varlık kazandığını açıklamakta ve bu konumuyla hukukun; devletin oluşumundan önce de var olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle “ubi societas ubi ius” (nerede toplum varsa orada hukuk vardır) gerçekliğini günümüzden 2000 yıl önce saptamış bulunan Romalı hukukçular hukuk sosyolojisinin de öncüsü sayılır. Ancak, hukuk bir kez (kendiliğinden) oluştuktan ( ya da devletin varlık kazanmasının ardından) oluşturulduktan sonra, insanların yaşamını doğrudan etkilemekte ve böylece de; hukuk – sosyal olgu, hukuk- değer ve sonuçta hukuk- norm sorunları ortaya çıkmaktadır. Daha da önemlisi; olan – olması gereken ikileminin içerdiği karşıtlıklar, güncel sosyal realite içerisinde kendiliğinden varlık kazanmakta bu gerçeklik kimi toplumsal ivmelere, yönelimlere ve giderek devrimlere yol açabilmektedir. İşte, burada belirtilmiş ve belirtilmemiş tüm bu sosyal-hukuksal gelişmelerin anlaşılması ve açıklanması görevi hukuk sosyolojisine düşmektedir. Özetle salt normlardan oluşan bir bütün şeklinde ele alınacak bir “hukuk” bilim değildir çünkü normatif bilim yoktur. Hukuk, bilim sıfatını ancak; hukuk tarihi, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi verilerinden oluşmuş bir bütün olarak anlaşıldığı zaman kazanabilmektedir. Yukarıda sayılmış bilimlerin yabancısı bir hukukçu, hukukçu değil, sadece bir hukuk teknisyenidir. Bu gerçeği göz önüne alan yasa koyucu da salt bu nedenle, Adalet Yüksek Okullarını (hukuk teknisyeni yetiştirmek amacıyla) açmış bulunmaktadır.

KMH308-Vergi Hukuku-6
Bu ders kapsamında vergi hukukuna ilişkin anayasal ilkeler, idarî kurallar, vergilendirme tekniği ve vergi uyuşmazlıkları incelenir. Ayrıca Türk vergi sisteminde yer alan çeşitli vergilerin hukukî vergi gereç ve cezaları nitelikleri de bu ders kapsamında ayrıntılı olarak ele alınır. 

4.Yıl

OZH401-Ticaret Hukuk (Kıymetli Evrak, Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku)-8
Kıymetli evrakla ilgili genel bilgiler, çek, senet, poliçe ve bono gibi kıymetli evrak türleri; gemi, geminin tabiiyeti, gemi sicili, gemi üzerindeki aynî haklar, donatan, kaptan, deniz kazaları, eşya ve yolcu taşıma sözleşmeleri, deniz aşırı satışlar; sigorta şirketleri, sigorta şirketlerinin devlet tarafından denetimi, mal, hayat, sorumluluk sigortaları ile deniz ve kara taşımacılık sigortaları bu dersin kapsamında yer alırlar.

OZH404-İcra İflas Hukuku-6
Bu ders kapsamında icra teşkilâtı, ilamsız ve ilamlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla talip ihtiyatî haciz; iflâs hukuku kapsamında ise iflâsa tâbi olan kişiler, iflâs yolları, iflâsın hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi ve konkordato konuları incelenir.

OZH406-Miras Hukuku-6
Kanuna dayanan mirasçılık, murisin iradesine dayanan mirasçılık ve mirasın intikali ana başlıkları altında mirasçı zümreleri, ölüme bağlı tasarruflar ve türleri, mirasın reddi ve taksimi bu dersin başlıca konularıdır.

OZH407-İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik-8
Bu derste işlenen başlıca konular, iş hukukunun tarihi gelişimi, işveren kavramı, işveren temsilcileri, alt işveren kavramı, işyeri, işçi ve çırak kavramları, iş akdi, iş akdinin şekil ve çeşitleri, iş akdi yapma serbestliği ve sınırları, iş akdinin hükümsüzlüğü, çalışma saatleri, ücret ve iş akdinin sona ermesi; sendikalar hukuku, işveren ve işçi sendikaları, sendika özgürlüğü, sendikaların yapısı, sendika üyeliği, sendika faaliyetleri ve yasak faaliyetler, sendikaların idari ve mali denetimi, konfederasyonlar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları; sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi, sosyal güvenlik kavramı, sosyal sigortaların finansmanı, yönetimi ve faydaları olarak sıralanır.

KMH408-Ceza Usul Hukuku-6
Hukuku dersinde, ceza muhakemesi hukukunun tanımı, tarihçesi, kaynakları; ceza muhakemesi kurallarının yorumu, uygulama alanı, ceza muhakemesinin yürüyüş şeması ve şartları; ceza muhakemesinde insan hakları ve ceza muhakemesinin ilkeleri; ceza muhakemesi teşkilatı; ceza muhakemesine katılan kişiler; ceza muhakemesi işlemleri; ceza muhakemesinde ispat; koruma tedbirleri; ceza muhakemesinin yürüyüşü; denetim muhakemeleri (kanun yolları) ; özel ceza muhakemeleri; emniyet tedbirleri muhakemesi ve ceza hakiminin hukuki sorumluluğu konuları anlatılmaktadır.

OZH409-Devletler Özel Hukuku-4
Bu ders kapsamında, vatandaşlık, yabancılar hukuku, kanunlar ihtilafı ve milletlerarası usul hukuku ayrıntılı olarak incelenmektedir. Birinci yarıyılda Türk Vatandaşlık Hukukunun temel prensipleri, vatandaşlığın kazanılması ve kaybı yolları ile Türk yabancılar hukukunun yabancının ülkeye girişi, ikameti, çalışma hakkı doğrudan yabancı yatırımlar ve yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesi gibi konular uyum yasalarıyla yapılan son değişikliklere göre anlatılmaktadır. İkinci yarıyılda öncelikle kanunlar ihtilafının temel prensipleri, yabancı unsurlu ihtilaflarda şahsın hukuku, aile hukuku, ayni haklar, miras, sözleşme, haksız fiil. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar konusundaki bağlama kuralları işlenmektedir. Dersin son konusunu Türk Mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, teminat, adli yardım, yabancı mahkeme kararlarının ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi oluşturmaktadır.

ADT410-Adli Tıp-4
Bu ders postmortem muayene ve kimliklendirme, postmortem değişiklikler ve ölüm nedeni ile ilişkisi, adli otopsi, yaralanma bulguları ve yaralanma nedenleri arasındaki ilişki, zehirlenmeler ve cinsel suçlar konularını kapsamaktadır. Ceza ehliyeti kavramı, akıl hastalarının ceza hukuku ve medeni hukukta değerlendirilmesi incelenmektedir.

SEÇMELİ DERSLER:

KMHS 416 Avukatlık Hukuku - 2 kredi
Dersin amacı, hukuk fakültesi öğrencisinin adli yazışma konusunda temel prensipleri bilerek fakülteden mezun olmasını sağlamak, avukatlık mesleğini tanıtmak, avukatın meslek hayatında karşılaşabileceği hukuki ve cezai ihtilafları Yargıtay kararları ışığında tartışmak. Dersin içeriği, temel adli yazışma kuralları, pratik olaylar üzerinden dilekçe, ara kararı, müzekkere, ihtarname yazımı, dava dilekçesi, davaya cevap, cevaba cevap, düplik dilekçesi yazımıdır.

KMHS 415 Uluslararası Ceza Hukuku - 2 kredi
Uluslararası ceza Hukuku, devletlerde Ceza Hukuku kurallarının uygulanmasını inceler. Uluslararası Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Özellikleri, Kaynakları ve Tarihsel Gelişimi, Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı, Ceza İşlerinde Uluslararası Adli Yardımlaşma, Uluslararası Ceza Mahkemeleri, Uluslararası Ceza Sorumluluğuna Dair İlkeler, Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kurucu Antlaşmalarında Yer Verilen Suç Tipleri.

MEKS 110 İktisadi Düşünceler Tarihi 4 kredi
Dersin İçeriği: İktisadi düşüncenin tarihinde yöntem, merkantilizm, fizyokrasi, klasik okul ve liberal öğreti, klasik okula yöneltilen eleştiriler, marksist okul, diyalektik materyalizm,       Neo-Klasik iktisat, fayda değer teoremi ve oluşum nedenleri, keynezyen iktisat, monetarizm, anayasal iktisat ve modernizm-postmodernizm.

MEKS 111 Uygarlık Tarihi 4 kredi
Dersin İçeriği: Uygarlık tarihinde önemli dönüşümleri gerçekleştirmiş topluluklar ve bu toplulukların, siyasi, kültürel, dinsel ve sanatsal açıdan uygarlık tarihine katkıları bütünleşik olarak verilmiştir. Bu bağlamda Mısır-Mezopotamya, Çin, Hint, Anadolu Uygarlıkları, Antik Yunan, Roma Uygarlıkları temel konu başlıklarını oluşturmuştur. Ayrıca, bunları destekleyici ve bütünleyici nitelikte, Türk-İslam topluluklarının uygarlık tarihine katkıları da kitapta yer almıştır. Öğretmen yetiştiren programlardaki Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı, Uygarlık Tarihi ve Kültür Tarihi gibi alanlarda kullanılabilecek bu kitapta ayrıca görsel materyaller de orijinal olarak yer almıştır.

KMHS 413 Avrupa Topluluğu Hukuku 2 krediAvrupa Birliği Hukukunun temel konularının ele alındığı bu derste, öğrencilerin, akademisyenlerin ve Avrupa Birliği (AB) ile ilgili gelişmelerle yakından ilgilenenler içindir. Bu derste, AB'nin farkını ortaya koymak amacıyla Avrupa kıtasındaki diğer uluslararası teşkilatlara ana hatlarıyla değinilmiştir. AB ekseninde bütünleşme tarihi ve temel özellikleri incelendikten sonra, AB'nin kurumsal yapısı işlenmiştir. AB hukuk düzeni ve AB hukukunda yargısal denetim konuları ele alınmıştır.

KMHS 317 Kriminoloji 2 kredi
Ceza Hukuku'nun en yakından ilgili olduğu bilim dalı kriminolojidir. Özellikle suç ve ceza politikasının sınırlarını belirlemede kriminolojik yöntemler birinci derecede önemlidir. Kriminolojinin verilerinden yararlanıp ülkedeki suç olgusunu doğru olarak saptamadan suçla başa çıkma yöntemlerini oluşturma olanağı sağlanamaz. 

KMHS 312 Vergi Sistemi Uygulamaları 2 kredi
Türk vergi sistemi ile ilgili genel açıklamalar, gelir vergisi ve uygulaması, kurumlar vergisi ve uygulaması, motorlu taşıtlar vergisi ve uygulaması, veraset ve intikal vergisi uygulaması, katma değer vergisi ve uygulaması, özel tüketim vergisi ve uygulaması, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve uygulaması, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi uygulaması, emlak vergisi uygulaması, diğer vergiler ve uygulaması.

KMHS 211 Trafik Kazalarında Sorumluluk 2 kredi
Günümüzde ayrı bir hukuk alanı olarak değerlendirilen Trafik Hukukuna ilişkin teorik bilgilerin yanında pratik bilgiler ayrıntılı olarak incelenecektir.

Yargı kararlarından yararlanılması gerekir fakat yargı kararlarının temelini de bilimsel görüşler oluşturmaktadır. Her alanda olduğu gibi hukuk alanında da teori ve pratik bir birini bütünlemektedir. Teori ve pratiğin birleştiği alan ise uygulamadır. Uygulamadaki başarı ise bilgiyi kullanma ve uygulama yeteneğinden kaynaklanır.

KMHS 214 İnsan Hakları 4 kredi
Anayasal ya da hukuk devleti dediğimiz bu rejimlerin kurulduğu ülkeler aynı zamanda insan haklarına saygının da esas alındığı ülkeler olmuşlardır. İnsan haklarına saygının anayasal ilke haline gelmesine dönük gelişmeler eserimizde ayrıntılarıyla yer almaktadır. Böylece tarihsel süreç içinde insan haklarına saygının nasıl olup da siyasi rejimlerin meşruluk ölçütüne dönüştüğünü de ortaya koymaya çalıştık. İnsan haklarına saygı artık sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi değil Birleşmiş Milletler çatısı altında hazırlanan birçok sözleşmede düzenlenmiştir.

KMHS 213 Dış Politika 4 kredi
Dış politika analizi, devlet adamlarının sadece stratejik beklentilerine ve bu beklentileri elde edip etmediklerine veya tarihsel bir süreç içerisinde meydana gelen gelişmelerin neden-sonuç ilişkisine bakmaz. Bu tür çalışmalar, akademik alanda, dış politika analizi olarak adlandırılmamaktadır. Dış Politika Analizine ilişkin, temel kavramlar (ulusal çıkar, dış politika, karar verici, ulusal güvenlik vb.) tanımlanmakta, dış politikaya ilişkin teoriler özetlenmekte (realizm, liberalizm, eleştirel, inşacı vb.), bürokratik siyaset ve sistem yaklaşımları incelenmekte ve son olarak da dış politika karar verme sürecini etkileyen faktörler (uluslararası, resmi, devlet-dışı, sosyolojik, liderlik ve psikolojik) analiz edilmektedir.

KMHS 109 Sosyoloji 4 kredi
Sosyolojinin tarihçesi. Temel Sosyolojik kavram ve tartışmalar. Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi. Sosyoloğun toplumdaki rolü. Sosyolojik bakışın önemi ve geliştirilmesi. Modern sosyolojinin kurucuları.

KMHS100 Hukukta Yöntem ve Mantık-3 kredi
Hukukçunun ister hakim, savcı olsun ister avukat olarak görev yapsın, doğru bir hukuki karara varabilmesinde etkili olan bilgi, dogmatik hukuk bilgisinden ziyade doğru karar verebilmenin bilgisidir. Akıl yürütmenin genel ilke ve kurallarının geçerli olduğu hukuki akıl yürütme hukukta problem çözme için bu yüzden tartışılmaz bir öneme sahiptir. Bu derste doğru düşünmenin yöntemi, mantık ilkeleri ve hukuki bilginin niteliği, hukukta yorum gibi konuları tartışarak öğrenen hukuk öğrencisi hukukçunun kaçınması gereken mantık hatalarını tanır ve hukuki bir problemi çözmek için gereken donanıma kavuşur. İçtihat örnekleriyle öğrenci uygulamayı da öğrenir.

KMHS101 Hukuk Ve Etik-3 kredi
Bu derste, hukukçu adaylarının hukukun etik ilkelerini ve meslek etiğini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Etik bilgi sahibi olan hukukçu, doğru değerlendirme etkinliğiyle değer biçme ve değer atfetme arasındaki farkları öğrenir, değer yargısını etik değerden ayırt edebilir ve meslek etiği ilkelerini içselleştirebilir. Dersin amacı hukuk öğrencisinin hukuk ve etik ilişkisini belirlenen kavram(lar) aracılığıyla açıklamak/anlatmak, ilgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek, belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak, seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek, seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek, belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek, belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek, yeniliği teşvik etmek ve eleştirel düşünceyi geliştirmek olarak sayılabilir.

KMHS 105-Siyaset Bilimi
Bu derste devlet, egemenlik, iktidar ve otorite, meşruluk, siyasal seçkinler, siyasal partiler, baskı grupları, propaganda, siyasetin toplumsal v epsikolojik temelleri, çağdaş siyaset kuramındaki ana akımlar (davranışcsalcılık, modernleşme teorisi, eleştirel teori, postmodernism) ele alınmaktadır.